Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   กิจกรรม โครงการ

   คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 263)
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 269)
คำสั่งที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 2/2560 เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. (อ่าน 214)
คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่001/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 259)
คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่001/2558 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 213)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 233)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 (อ่าน 237)
 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสมาชิก
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระการประชุม/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
ติดต่อสภาฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์