Home| Gallery/Activity| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-05-2563

        สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการระดมความคิดเห็น เรื่อง อธิการบดีในฝัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้ขอเชิญ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

          ปัจจุบันทางสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยท่านอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานสภาฯ และกรรมสภาฯ ได้ส่งมอบรายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น ให้กับนายวันชัย รุจนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ในการนี้ เพื่อมอบประเด็นความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไปพิจาณาและเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯให้เกิดการพัฒนาต่อไป
โดยข้อมูลรายงานสรุป มีรายละเอียดตามที่ลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
http://council.ksu.ac.th/managefiles/file/1590480333_02.รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น อธก. ในฝัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563.pdf  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 
  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2560 “กระทรวงอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้หรือไม่“ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 
     รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563
     รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563

     สรุปผลโครงการปรับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     โครงการปรับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเภทสมาชิกสามัญ เพิ่มเติม

     คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ สายสนับสนุน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ สายสนับสนุนหน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
สายตรงสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์