Home| Gallery/Activity| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 

ทำเนียบสภาคณาจารย์


 


 

อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 
 

ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

นายปิยะ  สร้อยอุดม

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ :


       

ดร.จิระนันท์ อินทรีย์
สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

อาจารย์อภิชน มุ่งชู
สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

อาจารย์วรกร วิชัยโย

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

อาจารย์วรรณพล พิมพะสาลี

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

นายแสงสุรีย์ นันททรัพย์

สังกัด :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 หน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
สายตรงสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์