Home| Gallery/Activity| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 (อ่าน 420) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 406) 
ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 401) 
คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาผู้สมควรเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประจำปี 2562 (อ่าน 397) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ สายสนับสนุน (อ่าน 405) 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 (อ่าน 423) 
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 386) 
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 395) 
คำสั่งที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 2/2560 เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. (อ่าน 372) 
คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่001/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 368) 
คำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่001/2558 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 370) 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 374) 
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 (อ่าน 385) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563
     รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563

     สรุปผลโครงการปรับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     โครงการปรับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
สายตรงสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์